технически-ръководител

Предизвикателствата пред техническия ръководител

Какво означава този пост и какви задължения носи?   Освен възложител, изпълнител и подизпълнител е необходимо строителният обект да има и технически ръководител. Той е длъжностно лице на строителя, което координира цялостното осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на обекта. Във връзка с предложенията за обяви от нашата…